تقویم آموزشی

دوره های حرفه ای امنیت شبکه

نام دورهطول دوره(ساعت)ساعت برگزاریتاریخ شروعنوع برگزاریاطلاعات دوره
تحلیل بدافزار-۱۳۲Call UsIn House
اصول و مفاهیم رمزنگاری۲۴Call UsIn House
PWK۳۲Call UsIn House

دوره های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

نام دورهطول دوره(ساعت)ساعت برگزاریتاریخ شروعنوع برگزاریاطلاعات دوره
تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
ISO/IEC 27001:2013 _ISMS
۱۶Call UsIn House
سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS
_ ISO/IEC 27001:2013 " همراه با اعطای گواهینامه رسمی IRCA "
۴۰Call UsIn House
پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
ISO/IEC 27001:2013 _ISMS
۱۶Call UsIn House
ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS
_ ISO/IEC 27001:2013
۱۶Call UsIn House
مدیریت ریسک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001:2013 _ISMS۱۶Call UsIn House
مدیریت حوادث امنیت اطلاعات
بر اساس استاندارد ISO 27035
۱۶Call UsIn House

دوره های EC-Council

نام دورهطول دوره(ساعت)ساعت برگزاریتاریخ شروعنوع برگزاریاطلاعات دوره
پک ویژه امنیت

CEH-v9.0+CHFI-v8.0
۷۲Call UsIn House
CEH-v9.0۴۰Call UsIn House
CSCU۱۶Call UsIn House