طراحی، پیاده سازی و بهبود امنیتی شبکه

  1. طراحی و پیاده سازی شبکه بر اساس اصول دفاع در عمق، ماژولاریتی، مقیا‏س‏پذیری سرویس‏ها و افزایش بهره‌وری عملیاتی
  2. طراحی مجدد و بهبود امنیتی معماری شبکه با توجه به اصول مهاجرت و با حفظ دسترس پذیری سرویس دهی سامانه ها و سایر سرویس های اصلی شبکه
  3. پیاده سازی سرویس های شبکه در راستای اطمینان از عملکرد مناسب، بهبود کارایی و پایداری شبکه مانند AD، Monitoring، NTP و …