ایجاد طرح جامع امنیت بومی

ایجاد طرح جامع امنیت بومی عبارت است از تهیه‌ی محتوایی جامع و کامل در حوزه‌ی امنیت اطلاعات و شبکه جهت تبیین راهبردها، خطوط مشی کلان، اهداف، برنامه‌ها، متدولوژی‌ها، سیاست‌ها و روش‌های اجرائی مورد نیاز جهت یکپارچه‌سازی کلیه‌ی رویکردها، تصمیم‌سازی‌ها، طراحی‌ها و پیاده‌سازی‌های حوزه‌ی امنیت اطلاعات و شبکه.