راه اندازی مرکز اعتباردهی امنیت اطلاعات

راه‌اندازی ساز و کاری برای مدیریت امور امنیتی شرکت‌ها یا سازمان‌های وابسته و زیرمجموعه و نظارت بر سطوع امنیت فرایندهای ایشان با مکانیزم اعطای اعتبار و سطح بندی آن مجموعه‌ها این ساز و کار مبتنی بر قالب ممیزی شخص دوم سیستم‌های مدیریت انجام می‌گردد.