اجرای ممیزی داخلی

تعیین عدم انطباق‌های بحرانی و جزئی، فرصت‌های موجود برای بهبود امنیت سازمان و نقاط قوت سازمان در زمینه‌ی امنیت اطلاعات که می‌تواند در قالب گزارش‌های ممیزی ابزاری مناسب برای فرآیند تصمیم‌گیری مدیران ارشد سازمان باشد.