مزایای استفاده از نرم افزار سپهر

 • نگهداری و سازماندهی حجم بالای اطلاعات

  .

 • کاهش نیاز به نیروی انسانی

  .

 • کاهش زمان و هزینه مورد نیاز برای مدیریت امنیت

  .

 • جلوگیری از خطاهای انسانی

  .

 • تحلیل کارآمد اطلاعات گردآوری شده

  .

 • آزادی عمل در انتخاب متدلوژی مدیریت مخاطرات

  .

 • مدیریت موثر مدارک و سوابق

  .

 • تضمین بالاتر اجرای فرایندهای سازمان با پشتوانه فناوری اطلاعات (مبتنی برBPMS)

  .

 • ایجاد سهولت در تصمیم گیری مدیران ارشد مبتنی بر اطلاعات موثق

  .